Home

Cele

Członkostwo

O  nas

Regulamin

Znajdź specjalistę

Kontakt

REGUAMIN STOWARZYSZENIA WETRYNARYJNEJ MEDYCYNY BEHAWIORALNEJ

Artykuł I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej”, w skrócie SWMB, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym i nie posiada osobowości prawnej.

§3

Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony.

§4

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Może być ona prowadzona również poza granicami RP z poszanowaniem praw obowiązujących w danym kraju.

§5

Siedzibą Stowarzyszenia jest Strzeniówka.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem: "Stowarzyszenie Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej”.

§7

Stowarzyszenie może wydawać certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia i przyznawać je członkom, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów stowarzyszenia.

Artykuł II

Cel i środki działania

§8

Stowarzyszenie zrzesza lekarzy weterynarii specjalizujących się w leczeniu zaburzeń zachowania u zwierząt oraz osoby nie będące lekarzami weterynarii, ale posiadające dostateczne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do prowadzenia konsultacji behawioralnych. Celem Stowarzyszenia jest:
1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków;
2. ustalanie standardów leczenia zaburzeń behawioralnych i modyfikacji zachowania zwierząt;
3. działalność na rzecz wysokiego poziomu etycznego i zawodowego członków Stowarzyszenia;
4. promowanie członków stowarzyszenia na rynku.

§9

Stowarzyszenie realizuje cele w formie:
1. wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami
2. nawiązywania kontaktów z innymi stowarzyszeniami oraz instytutami naukowymi w sprawach objętych celami Stowarzyszenia;
3. lobbowania na rzecz podnoszenia standardów postępowania w przypadku zaburzeń zachowania i problemów behawioralnych u zwierząt
4. organizowania posiedzeń naukowych;
5. współpracy z zainteresowanymi środowiskami naukowymi w Polsce i na Świecie
6. udziału we współpracy interdyscyplinarnej;
7. prowadzenia wykładów, odczytów, wycieczek naukowych, kursów oraz szkoleń w dziedzinie zachowania zwierząt;
8. wydawanie opinii na temat zachowania zwierząt;
9. reprezentacji polskiej weterynaryjnej medycyny behawioralnej w środowisku międzynarodowym.

§10

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Artykuł III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. zwyczajnych, 2. nadzwyczajnych, 3. wspierających, 4. honorowych.

§12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba będąca lekarzem weterynarii i praktykująca terapię zachowań zwierząt, spełniająca następujące wymagania:
a. pomyślnie przejdzie ocenę merytoryczną na podstawie dostarczonego opracowania prowadzonych przez siebie przypadków klinicznych, po trzy z każdego gatunku, którym zajmuje się kandydat.
b. udziela porad z zakresu problemów behawioralnych u zwierząt towarzyszących co najmniej od dwóch lat.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Przedstawiciel.
3. Członek zwyczajny posiada pełne czynne i bierne prawo wyborcze.

§13

1. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna niebędąca lekarzem weterynarii, praktykująca terapię zachowań zwierząt, spełniająca wymagania określone w §12 p. 1, podpunkty a i b.
2. Członków nadzwyczajnych przyjmuje Przedstawiciel.
3. Członek nadzwyczajny posiada czynne prawo wyborcze.

§14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna niespełniająca wymogów §12 p. 1 ani §13 p. 1, która uzyska dyplom ukończenia rekomendowanego przez Stowarzyszenie kursu lub szkolenia.
2. Członek wspierający nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.

§15

Godność członków honorowych Stowarzyszenie nadaje wybitnym specjalistom w dziedzinie medycyny weterynaryjnej i etologii.

§16

Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy.

§17

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1. brać udział w Walnym Zgromadzeniu,
2. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3. wybierać i być wybieranymi na Przedstawiciela (nie dotyczy to członków wspierających i honorowych).

§18

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1. stosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do wszelkich uchwał podjętych przez Stowarzyszenie;
2. udział w pracach Stowarzyszenia, popieranie jego celów i środków działania;
3. płacenie składek, których wysokość ustala corocznie Przewodniczący (nie dotyczy to członków honorowych);

§19

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia,
b. skreślenia lub wykluczenia.
3. Skreślenia dokonuje się w przypadku niepłacenia rocznej składki w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.

§20

1. Wykluczeniu ze Stowarzyszenia podlega:
a. dopuszczający sie czynów niehonorowych lub działający na szkodę Stowarzyszenia
b. nieprzestrzegający postanowień, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Od uchwały tej przysługuje odwołanie wniesione w terminie 1 miesiąca od otrzymania uchwały.

Artykuł IV

Władze Stowarzyszenia

§21

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Przedstawiciel

§22

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, ustalającą wytyczne pracy Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na 4 lata.
3. Przedstawiciel zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia nie później niż na trzy tygodnie przedtem o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Przedstawiciela za okres minionej kadencji oraz udzielanie lub odmówienie absolutorium ustępującemu Przedstawicielowi,
2. wybór w głosowaniu tajnym Przedstawiciela,
3. nadawanie godności członków honorowych na wniosek Przedstawiciela,
4. rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach członkowskich,
5. rozpoznawanie i uchwalanie wniosków i zaleceń,
6. uchwalanie zmian regulaminu,
7. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie wniosków Przedstawiciela oraz poszczególnych członków Stowarzyszenia,
9. zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów,
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§24

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu upoważnieni są członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym, oraz członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście - z głosem doradczym.

§25

Wnioski członków na Walne Zgromadzenie winny być zgłoszone do Przedstawiciela najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
a. w terminie I co najmniej połowy członków, w tym Przedstawiciela,
b. w terminie II bez względu na liczbę obecnych, jednak przy obecności Przedstawiciela; nie dotyczy to spraw związanych ze zmianą regulaminu Stowarzyszenia. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
c. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest Przedstawiciel, chyba, że wyznaczy on do tej roli innego członka zwyczajnego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach personalnych zapadają w głosowaniu tajnym.

§27

Walne Zgromadzenie może uchwalić zmiany regulaminu na wniosek każdego z członków. Uchwały dotyczące zmiany regulaminu zapadają większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Uchwalone zmiany regulaminu winny być ogłoszone po zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną wszystkim członkom Stowarzyszenia.

§28

Przedstawiciel kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§29

1. Przedstawiciel jest wybierany imiennie przez Walne Zgromadzenie.
2. W razie ustąpienia lub wykluczenia z pełnionej funkcji Przedstawiciela w czasie trwania kadencji, zwołuje się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w celu wyboru nowego przedstawiciela.

§30

Kadencja Przedstawiciela trwa cztery lata.

§31

1. Przedstawiciel prowadzi wszystkie sprawy bieżące, jeśli nie są one zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia. W szczególności, prowadzi sprawy majątkowe Stowarzyszenia i dysponuje budżetem z obowiązkiem prowadzenia księgowości oraz składania sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu.
2. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i podpisuje wszelkie pisma i dokumenty w imieniu Stowarzyszenia.

Artykuł V

Postanowienia końcowe

§32

W przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę określającą sposób likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenie majątku. Uchwała jest ważna, o ile została podjęta większością 3/5 głosów. Warunkiem podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia jest obecność na zebraniu Przedstawiciela.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.