Weterynaryjna Medycyna Behawioralna to nowa dziedzina kliniczna, mająca na świecie najwyżej 30-letnią historię. Można powiedzieć, że jest to odpowiednik połączenia psychologii i psychiatrii. Psychologii, ponieważ leczenie polega przede wszystkim na stosowaniu terapii behawioralnej i współpracy z opiekunami pacjenta. Psychiatrii, ponieważ traktuje organizm i zachowanie zwierzęcia całościowo, uwzględniając zależności między chorobami somatycznymi i zmianami behawioralnymi. Dzięki temu w przypadkach, gdy przyczyna problemów leży w zaburzeniach zdrowia pacjentów, leczy się ich medycznie przed rozpoczęciem właściwej terapii zachowania, która zresztą po wyleczeniu często nie jest już konieczna. Z drugiej strony, lekarze zajmujący się medycyną behawioralną mają możliwość farmakologicznego wspomagania leczenia, co w niektórych przypadkach odgrywa krytyczną rolę, jednocześnie unikając podawania leków zwierzętom, dla których nie są naprawdę konieczne.

Stowarzyszenie zrzesza lekarzy weterynarii specjalizujących się w leczeniu zaburzeń zachowania u zwierząt, mających status członków zwyczajnych. Należeć mogą do niego również osoby niebędące lekarzami weterynarii, które spełnią warunki konieczne do uzyskania statusu członków nadzwyczajnych lub wspierających.

W Stowarzyszeniu stawiamy wysokie wymagania dotyczące przygotowania teoretycznego i praktycznego członków, a także przestrzegania przez nich zasad etycznych w pracy z pacjentami, ich właścicielami oraz kierującymi lekarzami weterynarii. Dzięki temu opiekunowie zwierząt mogą liczyć na najlepszą opiekę nad swoim zwierzęciem, zaś lekarze weterynarii na rzetelną informację o diagnozie i zalecanym leczeniu, a także jego przebiegu oraz ścisłą współpracę w przypadkach leczenia somatycznego.

Nasze cele

Najważniejsze cele Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej to:

 1. Podnoszenie rangi zawodu lekarza weterynarii zajmującego się medycyną behawioralną oraz rangi usług świadczonych przez osoby nie będące lekarzami weterynarii, ale profesjonalnie zajmujące się doradztwem na temat zachowania zwierząt przez:
  1. wyznaczanie członkom wysokich wymagań odnośnie:
   1. merytorycznego przygotowania,
   2. doświadczenia zawodowego,
   3. potwierdzonych umiejętności praktycznych,
   4. przestrzegania kodeksu dobrej praktyki zawodowej w doradztwie na temat zachowania zwierząt.
  2. uchwalanie i publikowanie na stronie internetowej kodeksu dobrej praktyki zawodowej, który będzie zawierał zasady dotyczące
   1. pracy z pacjentami,
   2. pracy z klientami (właścicielami zwierząt);
   3. współpracy z innymi osobami zawodowo zajmującymi się problemami i zaburzeniami behawioralnymi;
   4. współpracy z lekarzami weterynarii kierującymi zwierzę na konsultację behawioralną;
   5. reguł etycznego postępowania w dziedzinie doradztwa dotyczącego zachowania zwierząt towarzyszących.
 2. Promowanie osób spełniających wymagania na członków zwyczajnych poprzez podawanie ich działalności do wiadomości publicznej, wraz z uzasadnieniem ich wysokich kwalifikacji, na dwóch listach: lekarzy weterynarii oraz osób nie będących lekarzami weterynarii.

Pełny opis celów oraz sposobów ich realizowania znajduje się w regulaminie.

 

O nas

Założycielki stowarzyszenia

Maria Habrowska

Joanna Iracka

Agnieszka Janeczek

Jagna Kudła

Agata Sowińska

Funkcje w Stowarzyszeniu:
Przedstawicielka: Agata Sowińska
Zastępczynie przedstawicielki: Małgorzata Nedoma, Małgorzata Wesołowska
Sekretarz: Aleksandra Szywała, Elżbieta Kaczak-Kościańczuk
Skarbnik: Małgorzata Krechowiecka

Komisja weryfikacyjna:
Paulina Abramowicz
Joanna Iracka
Jagna Kudła

Członkostwo

Stowarzyszenie zrzesza lekarzy weterynarii specjalizujących się w leczeniu zaburzeń zachowania u zwierząt, mających status członków zwyczajnych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba będąca lekarzem weterynarii i praktykująca terapię zachowań zwierząt, spełniająca następujące wymagania::

 1. uzyskała dyplom ukończenia rekomendowanego przez Stowarzyszenie kursu lub szkolenia,
 2. udziela porad z zakresu problemów behawioralnych u zwierząt towarzyszących co najmniej od dwóch lat,
 3. pomyślnie przeszła ocenę merytoryczną na podstawie dostarczonego opracowania prowadzonych przez siebie przypadków klinicznych, po trzy z każdego gatunku, którym zajmuje się kandydat.

Osoby niebędące lekarzami weterynarii, ale posiadające dostateczne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do prowadzenia konsultacji behawioralnych na najwyższym poziomie, po spełnieniu tych samych warunków  mogą uzyskać status członków nadzwyczajnych.

Działalność członków zwyczajnych i nadzwyczajnych jest promowana na stronach internetowych Stowarzyszenia.

Członkami wspierającymi mogą zostać osoby, które ukończyły rekomendowany kurs. Po spełnieniu pozostałych warunków mogą się one ubiegać o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych – w przypadku lekarzy weterynarii, lub nadzwyczajnych, jeśli nie są lekarzami weterynarii.

Rekomendowane kursy:

 1. Studium podyplomowe Psychologia Zwierząt – Zagadnienia Podstawowe i Aplikacyjne organizowane przez prof. Wojciecha Pisulę kolejno w IP PAN, SWPS-Warszawa i Collegium Humanitatis
 2. Kurs dyplomowy COAPE
 3. Studium Kot: zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne
 4. Fakultet Medycyna behawioralna psów i kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW (wymagane zaliczenie)

Formularze do pobrania:

Wniosek o przyjęcie na członka wspierającego

Znajdź specjalistę

Członkowie zwyczajni
lek. wet. Joanna Iracka (psy, koty)
lek. wet. Jagna Kudła (psy, koty)

Członkowie nadzwyczajni
Paulina Abramowicz (konie)
Maria Habrowska (psy, koty)

Kontakt

e-mail: swmb@swmb.pl

Adres korespondencyjny:
SWMB
ul. Magnolii 40
05-830 Strzeniówka

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej
Alior Bank 85 2490 0005 0000 4530 6745 4777

Znajdź specjalistę